پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

فاجعه سازی چیست؟

فاجعه سازی چیست؟

فاجعه سازی یا بزرگ نمایی چیست؟

مسائل کم اهمیت، بزرگ جلوه گر می شوند و از کاه کوه می سازیم.

تمایل به اغراق کردن موارد خوب یا بد در خود و دیگران و فاجعه جلوه دادن مسائل کوچک را درشت نمایی می گویند.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱