پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

ترس از موفقیت چیست؟ چگونگی و چرایی ها

ترس از موفقیت چیست؟ چگونگی و چرایی ها

ترس از موفقیت، وقتی رخ می‌دهد که شما ترس مداومی از موفق شدن دارید، به گونه‌ای که شاید ناخواسته و سهواً به خود تخریب‌گری بپردازید. البته بدین معنا نیست که فکر کنید شما نمی‌توانید موفق شوید. به احتمال زیاد ترس شما ناشی از تغییراتی است که در زمان اوج ایجاد می‌شوند