پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مهرطلبی | میل افراطی به راضی کردن دیگران

مهرطلبی | میل افراطی به راضی کردن دیگران

اصطلاح مهرطلبی واژه‌ای است که در زبان فارسی، بیش از هر چیز به واسطه‌ی کتاب مهرطلبی نوشته‌ی خانم هریت بریکر  رایج شده است.

البته بریکر برای کتاب مهرطلبی در زبان انگلیسی عنوان Disease to Please را انتخاب کرده که می‌توان آن را به بیماری راضی کردن دیگران یا بیماری خشنود کردن دیگران یا توجه افراطی به آن‌چه خوشایند دیگران است ترجمه کرد.

اما مهدی قراچه داغی مترجم این کتاب، با سلیقه‌ی خوب و انتخاب هوشمندانه‌ی واژه‌ی مهرطلبی، کمک کرده که بتوانیم این مفهوم را به شکل ساده‌تر و کوتاه‌تری بیان کنیم.

انتشار: ۲۰ آذر ۴۰۱ یک شنبه

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱