پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

شهامت خود بودن | ابراز وجود

شهامت خود بودن | ابراز وجود

شجاعت مدنی نوعی از شجاعت است که قرابت زیادی به قهرمانی دارد، که در آن فرد شجاعانه در یک موقعیت اجتماعی اقدام به مداخله یا موضع‌گیری می‌کند.


.


زمانی فرانکا مگنانی، یک روزنامه‌نگار و نویسنده ایتالیایی نوشت: هر چه یک کشور دارای شهروندان بیشتری با شهامت مدنی باشد، به قهرمانان کمتری نیاز دارد.