پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مکث نهم | اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی

مکث نهم | اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی

اضطراب یا تشویش یا دلشوره عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیکی است.

همهٔ انسان‌ها در زندگی خود دچار اضطراب می‌شوند، ولی اضطراب مزمن و شدید غیرعادی و مشکل‌ساز است. تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهند که اضطراب در طبقات کم‌درآمد و افراد میان‌سال و سال‌خورده نسبت به بقیه افراد بیشتر دیده می‌شود.

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱