پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مکث چهارم | از خشم خود، آگاه باشید

مکث چهارم | از خشم خود، آگاه باشید

خشم را یکی از حالات طبیعی انسان‌ها می‌دانند که در واقع راهی است برای نجات دادن یا حفظ کردن فرد از یک نگرانی یا خطر که در حال وقوع است. 

نمودهای خارجی خشم را در حالات چهره و بدن، واکنش‌های کالبدشناختی و گاه رفتارهای تهاجمی در ملأ عام می‌توان یافت.