پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مکث هفتم | مهرطلبی و ترس از نه گفتن

مکث هفتم | مهرطلبی و ترس از نه گفتن

بریکر مهرطلبی  را به بیماری راضی کردن دیگران یا بیماری خشنود کردن دیگران یا توجه افراطی به آن‌چه خوشایند دیگران است ترجمه کرد.