پادکست روانشناسی سایکوپاد

پادکست روانشناسی سایکوپاد

مصائب زندگی با والدین نابالغ هیجانی

مصائب زندگی با والدین نابالغ هیجانی

تنهایی_هیجانی به قدری آشفته و دردناک است که به محض اینکه کودکان آنرا تجربه می کند حاضر می شود دست به هر کاری بزنند تا به نوعی با والدین خود در ارتباط باشد و به آنها نزدیک شود.این دسته از کودکان یاد می گیرند که برای نیازها و خواسته‌های دیگران اولویت قائل شوند تا بتوانند با افراد رابطه برقرار کنندآنها بهای سنگینی برای رابطه با دیگران می‌پردازند و خیلی زود به این نتیجه می‌رسند که به جای انتظار حمایت از دیگران یا دریافت توجه از سوی آنها ، خودشان در نقش حمایتگر و یاری رسان ظاهر شوند با این کار دیگران را نیز متقاعد می کنند که نیازهای هیجانی چندانی ندارند.

با من در تماس باشید: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱