پادکست جنایی مختومه

پادکست جنایی مختومه

مختومه ، داستان کارآگاه غیر رسمی ، پلیس سابق ، و چالش های او در حل پرونده های مختلف.این پادکست برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.
LISTEN
اپیزود سوم - خیابان بارو
اپیزود سوم - خیابان بارو
اپیزود دوم - جری برادفیلد
اپیزود دوم - جری برادفیلد
اپیزود آغازین - پورتیا کار
اپیزود آغازین - پورتیا کار
اپیزود صفر - فصل سوم
اپیزود صفر - فصل سوم
اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن
اپیزود پایانی - زمان کشتن و آفریدن
اپیزود دوازدهم - گوزک
اپیزود دوازدهم - گوزک
اپیزود یازدهم - لوندگرن
اپیزود یازدهم - لوندگرن
اپیزود دهم - استیسی پرگر
اپیزود دهم - استیسی پرگر
اپیزود نهم - عذاب وجدان
اپیزود نهم - عذاب وجدان
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
اپیزود هشتم - خیابان برادوی
اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی
اپیزود هفتم - مرد مارلبرویی
اپیزود ششم - اولتیماتوم
اپیزود ششم - اولتیماتوم
اپیزود پنجم - تئودور هوسندال
اپیزود پنجم - تئودور هوسندال
اپیزود چهارم - بورلی اتریج
اپیزود چهارم - بورلی اتریج
اپیزود سوم - هنری پرگر
اپیزود سوم - هنری پرگر
اپیزود دوم - پاکت نامه
اپیزود دوم - پاکت نامه
اپیزود آغازین - اسپینر
اپیزود آغازین - اسپینر
اپیزود صفر - فصل دوم
اپیزود صفر - فصل دوم
اپیزود پایانی - گناهان پدران
اپیزود پایانی - گناهان پدران
اپیزود دوازدهم - خیر و شر
اپیزود دوازدهم - خیر و شر
اپیزود یازدهم - یوتیکا
اپیزود یازدهم - یوتیکا
اپیزود دهم - تنهایی
اپیزود دهم - تنهایی
اپیزود نهم - مارسیا مارسل
اپیزود نهم - مارسیا مارسل
اپیزود هشتم - بار سینتیا
اپیزود هشتم - بار سینتیا
اپیزود هفتم - 194 خیابان باهون
اپیزود هفتم - 194 خیابان باهون
اپیزود ششم - کشیش واندرپوئل
اپیزود ششم - کشیش واندرپوئل
اپیزود پنجم - فراموشی
اپیزود پنجم - فراموشی
اپیزود چهارم - ساعت پاندولی
اپیزود چهارم - ساعت پاندولی
اپیزود سوم - ادامه ی تحقیقات
اپیزود سوم - ادامه ی تحقیقات
اپیزود دوم - در اداره پلیس
اپیزود دوم - در اداره پلیس
اپیزود آغازین - شروع داستان
اپیزود آغازین - شروع داستان
اپیزود صفر - معرفی
اپیزود صفر - معرفی