پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید

قسمت سوم | خانواده، بحران معاصر

قسمت سوم | خانواده، بحران معاصر

در جوامع انسانی، خانواده یا فامیل به  گروهیاز افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق  هم خونی، تمایل سببی، یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند.

خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه پذیریکودکان است.  سازمان ملل متحد (۱۹۹۴) نیز در آمار جمعیتی خود، خانواده را چنین تعریف می‌کند: «خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفره‌ای گفته می‌شود که باهم زندگی می‌کنند، درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون، فرزند خواندگی یا ازدواج، با هم نسبت دارند.

در یک خانواده ممکن است یک یا چند خانواده زندگی کنند، تمام خانوارها، هم خانواده نیستند.».

تماس:۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱