پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید

قسمت یکم | فلسفه وجودی سایکودید

قسمت یکم | فلسفه وجودی سایکودید

در قسمت اول درباره

۱- خودآگاهی ۲- مسئولیت پذیری و آزادی ۳- هویت یابی و ارتباط با دیگران ۴- اضطراب ۵- تنهایی ۶- مرگ و معنای زندگی می شنوید و با فلسفه وجودی پادکست سایکودید آشنا خواهید شد.

محمد مهرگان(دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره)

تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱