پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید

قسمت چهارم | بحران کمال گرایی

قسمت چهارم | بحران کمال گرایی

نظریه پردازی در مورد کمال گرایی در اصل با کار آلفرد ادلر آغاز شد. به گفته آدلر، احساس حقارت یک مولفه بنیادی و همگانی در انسان است. به این معنی که هر فرد «عقده حقارت» را تجربه می کند و می تواند هم سازگارانه و هم ناسازگارانه به آن پرداخت...... 

در این اپیزود در مورد کمال گرایی خواهید شنید

تماس:۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱