پادکست روانشناسی سایکودید

پادکست روانشناسی سایکودید

میان برنامه سوم | شخصیت درون ساز و شخصیت برون ساز

میان برنامه سوم | شخصیت درون ساز و شخصیت برون ساز

«سبک مقابله» به تلاش های شناختی و رفتاری فرد برای جلوگیری، مدیریت و کاهش استرس  اشاره می کند. (لازاروس، ۲۰۰۶) سبک مقابله ای یک عامل درون فردی پیشایند استرس در بررسی فرایند تجربه این وضعیت مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. به بیان دیگر, رفتارهای مقابله ای به آن دسته از راهبردهای هوشیار اطلاق می گردد که فرد در مواجهه با رخدادهای استرس زای خاص مورد استفاده قرار می دهد.
تماس: ۰۹۰۲۲۰۰۵۰۲۱